Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky v období 2001–2003

Od minulé členské schůze naší Společnosti, která se konala 15. února 2001, uplynuly 3 roky, 2 měsíce a tři týdny. Sedmičlenný výbor zvolený na zmíněné schůzi, t. j. jmenovitě podle abecedy Barvíková, Drábek, Folta, Janko, Kalendovská, Karpenko a Těšínská, pracoval po celou dobu v nezměněném složení. Sešel se celkem 26x a účast jeho členů byla v průměru 74 %. Vzhledem k tomu, že jeden člen výboru je z Brna a nemůže pokaždé přijet a dva členové mají pedagogické povinnosti, které jim často kolidovaly s datem schůze, považuji tuto účast za postačující. Jen jednou se stalo, že výbor nebyl schopen usnášení pro malou účast.

Dvakrát ročně, obvykle v květnu a v listopadu, bývali na výborové schůze přizváni předsedové sekcí a poboček, aby byli informováni o práci ve společnosti a o dění v oboru a sami mohli informovat bezprostředně o činnosti svých organizací. Jejich účast byla nižší než v minulém období, ale i to bylo ovlivněno tím, že tito zástupci jsou většinou mimopražští. Je potěšitelné, že se po několikaletém úsilí podařilo založit novou pobočku v Hradci Králové.

Zásadní a nepříjemnou událostí pro SDVT byla výpověď, kterou dostala ze strany Národního technické muzea z místností v I. patře. Důvodem byla přestavba budovy, která právě probíhá. Protože to bylo právě v době záplav, nebylo možné sehnat v Praze místo, které bychom mohli z našich prostředků zaplatit. Byla tím v první řadě postižena knihovna Společnosti, neboť knihy není možno uskladnit kdekoliv. Našli jsme sice několik institucí, které by vybrané knihy s radostí převzaly, ale to nebylo pro nás řešení, neboť by nám stejně zůstala většina knih na starost. Proto jsme nakonec celou naši knihovnu předali Základní knihovně Akademie věd ČR, což má určitou logiku, neboť velká část knih byla pořízena za peníze bývalé ČSAV. Přebytečnou část inventáře (stoly, židle, kartotéku) od nás převzalo Farmaceutické muzeum, které právě v tu dobu vybavovalo svoji studovnu.

Organizační část této zprávy chci uzavřít sdělením, že v loňském roce kontroloval hospodaření společnosti Finanční úřad v Praze 6 a neshledal v něm žádné závady.

Z odborných úkolů měla prioritu přednášková a ediční činnost. Pokračovali jsme v každoročním pořádání seminářů pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých školách. Tyto semináře (letošní byl už 21. v pořadí) bývají dvoudenní a účastní se jich obvykle 30 až 40 zájemců. Kromě přednášek na nich bývají též prezentovány nové pomůcky (knihy a audiovizuální pomůcky) a v roce 2001 jsme pro spolupráci získali pedagogické nakladatelství Sciencia, které pro odborné střední školy vydává doplňky k učebnicím dějepisu, zaměřené k dějinám oborů podle odborností škol.

Mimoto pořádá Společnost různá mezinárodní i tuzemská zasedání k dějinám jednotlivých oborů, na řadě dalších se přímo podílí nebo se její členové takovýchto akcí aktivně účastní a referují pak o nich v odborném tisku. Ze zahraničních akcí chci připomenout XXI. mezinárodní kongres historie vědy, pořádaný Mezinárodní unií pro dějiny a filozofii vědy (oddělením dějin věd) v Mexiko City 8.–14. 7. 2001, jehož se z ČR zúčastnilo 5 delegátů. Dále pak konferenci o starých učebnicích matematiky (Annaberg, duben 2002), mezinárodní sympozium k raně novověkým dějinám astronomie (Mnichov, březen 2003) a 6. mezinárodní sympozium z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství (Košice, červen 2003). Těžiště činnosti je však doma a každoročně se koná nejméně deset významných akcí, které by si zasloužily připomenutí. O mnohých se ještě zmíním v souvislostí s výčtem aktivit našich sekcí a poboček. Z mezinárodní spolupráce chci ještě připomenout styky se Slovenskou spoločností pre dejiny vied a techniky a s Mezinárodní unií, jejíž generální sekretář profesor Juan Saldańa vloni navštívil ČR a sešel se také se členy výboru naší Solečnosti. Hlavním cílem jeho návštěvy byla příprava mezinárodního projektu Online Dictionary of National History of Sciences Bibliographies and Archival Sources.

Velkou důležitost přikládáme ediční činnosti, zejména vydávání časopisu DVT, který je jediným českým periodikem v této oblasti. Každoročně vycházejí čtyři čísla s daným rozsahem 256 stran. Obsahují v průměru čtrnáct článků a sdělení ročně, řadu recenzí a dále zprávy z různých akcí v oboru dějin věd a techniky. Zde je třeba připomenout, že vydávání časopisu je každoročně subvencováno prostřednictvím Rady vědeckých společností.

Kromě časopisu vydala společnost další tři svazky cizojazyčných Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. První svazek (ale v pořadí již pátý svazek nové řady) přinesl práce ze sympozia uspořádaného v r. 1997 v Praze ke 40. výročí prvního československého automatického elektronického počítače nazývaného SAPO a k nedožitým devadesátým narozeninám jeho tvůrce profesora Antonína Svobody. Další svazek obsahuje výbor z bibliografie českých autorů k dějinám věd a techniky. Všichni autoři však bohužel nereagovali na výzvy kolegyně Těšínské a neposlali jí citace svých prací. Poslední, t. j. sedmý svazek nové řady, nazvaný Circuli 1993–2003 obsahuje příspěvky přednesené na mezinárodním sympoziu, které se před rokem konalo v Národním technickém muzeu na počest sedmdesátin Jaroslava Folty. Celkem mají tyto tři sborníky 824 stran a kromě zmíněné bibliografie obsahují ještě bibliografii čs. počítačových odborníků žijících v exilu, bibliografii J. Folty a 38 článků, převážně z dějin matematiky a výpočetní techniky. Tyto sborníky vydala společnost ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Kromě toho v Rozpravách NTM vyšly též hlavní přednášky ze seminářů, které společnost pořádala, nebo se na nich podílela. Např. přednášky ze seminářů k výuce vyšly jako 175. a 182. číslo těchto Rozprav.

Významná část odborné činnosti probíhala v pobočkách a sekcích:

Z práce odborných sekcí chci připomenout alespoň toto:

Tolik tedy ve stručnosti o dosavadní práci společnosti. Dovolte, abych se ještě podíval dopředu a připomněl, že v příštím roce tomu bude 9. dubna 40 let, kdy byla na schůzi v Emauzích založena naše společnost.Tuto připomínku chci dát do vínku novému výboru, i když vím, že ho bude čekat řada dalších podnětů.

Na závěr chci poděkovat všem funkcionářům společnosti a dalším spolupracovníkům za podporu a trpělivost, neboť bez nich bychom těžko dokázali to, o čem jsem stručně referoval a co si ve skutečnosti vyžádalo mnoho času, úsilí a osobních obětí.


Děkuji za pozornost.


RNDr. Pavel Drábek

© M. Barvík 2004