Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Zpráva o činnosti za rok 2001

SDVT – SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY
vědecká společnost asociovaná k Radě vědeckých společností ČR

A) Organizační část

Činnost Společnosti řídí sedmičlenný výbor, který byl zvolen 15. února na výroční členské schůzi. Celkově se v roce 2001 výbor sešel devětkrát, na květnové a listopadové zasedání byli přizváni předsedové poboček (Brno, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem) a odborných sekcí (farmaceutická, lékařská, matematická, přírodovědecká a sekce pro výuku).

Pro knihovnu Společnosti byl zakoupen softwarový program Codex a katalog knihovny je postupně převáděn na počítačovou bázi s vyhlídkou zapojení do celostátní sítě. Knihovna byla doplněna o několik nových svazků knih encyklopedického charakteru (Matematika ve 20. století, Fyzika ve 20. století, Biografický slovník dějin vědy a techniky, Historie medicíny apod. převážně z produkce zahraničních nakladatelství).

Společnost iniciovala a uhradila vypracování stránek RVS na internetu; informace na webové adrese časopisu Dějiny věd a techniky ((http//go.to/dvt, resp. dvt.hyperlink.cz) jsou průběžně doplňovány nejen o novinky týkající se časopisu, ale i agendu Společnosti. Stránky z dějin matematiky, vypracované P. Šišmou z MÚ v Brně a zařazené do domény ATLAS pod heslo dějiny vědy, mají odkaz na webové stránky DVT.

Byla dokončena výměna členských legitimací.

B) Odborná část

Společnost v uplynulém roce uspořádala 18. seminář pro podporu výuky dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách (15. a 16. února v NTM), zaměřený tentokrát především na metodiku přípravy učebnic různých vyšších odborných středních škol. Výsledkem je série 11 dodatků o vývoji oborů k učebnici dějepisu pro vyšší odborné střední školy vydávané nakladatelstvím Sciencia, z nichž zatím vyšly 3 svazky.

Již 5. workshop pro doktoranty a mladé pracovníky v dějinách matematiky za účasti prof. Petra Schreibera (universita Greifswald) byl uspořádán na Brdě (3.--9. srpna). Problematika se týkala vlastní badatelské práce, studia materiálů a poté vztahu geometrie a »Bildwissenschaft«.

Společnost spolupracovala při pořádání vědecké konference »Věda v Československu v období normalizace 1970--75« (20.-- 22. listopadu v Praze).

Členové SDVT se zúčastnili i dalších akcí, z nichž jmenovitě uvádíme:
 • XXI. mezinárodní kongres historie vědy, pořádaný Mezinárodní unií pro dějiny a filosofii vědy/oddělení dějin věd v Mexico-City (8.--14. července). Účast 5 delegátů.

 • Zasedání historické sekce Německé matematické společnosti ( Zingst 7.--11. května).

 • Mezinárodní konference Certainty--Doubts--Errors (Frankfurt a. M 10.--11. listopadu).

 • Čtyři semináře k dějinám vědy a techniky, které pořádalo Francouzské středisko pro výzkum sociálních věd (CEFRES): 22. ledna -- dějiny matematiky, 23. dubna -- 50. výročí založení samostatné Fakulty elektrotechnické ČVUT, 8. října -- dílo P. Fermata a 29. října -- historie hornictví.

 • V. mezinárodní symposium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny (26.-- 29. června v Hradci Králové), jehož součástí byla návštěva nově rozšířeného Farmaceutického muzea v Kuksu a památníku bitvy u Hradce Králové.

 • Mezinárodní konferenci »Tycho Brahe a Praha« (22.-- 25. října).

 • Otevření pamětní síně Bernarda Bolzana v Celetné ulici, kterou ve spolupráci s českými zastupiteli zřídila rakouská Bolzano Gemeinde.

 • Seminář k česko-polským vědeckým stykům.

 • 22. seminář historie matematiky (Jevíčko 25.--29. srpna).
Pokračovala též spolupráce s Výzkumným centrem pro dějiny vědy, slovenskou Společností pre dejiny vied a techniky, s Národním technickým muzeem, Technickým muzeem v Brně, Archivem AV ČR aj.

Byla vydána čtyři čísla časopisu Dějiny věd a techniky, který je naším jediným periodikem v tomto oboru. V letošním ročníku vyšlo 18 článků a sdělení, dále přehled českých publikací z dějin medicíny v letech 1993 až 2000, 16 recenzí a kromě toho zprávy z různých akcí v oboru dějin věd a techniky.

Společnost poskytovala různé konzultace, např. při výběru materiálů pro rozšiřovanou expozici Farmaceutického muzea v Kuksu, podílela se na vypracování tištěného průvodce po tomto muzeu, spolupracovala při vybavení Bolzanova centra vhodnou literaturou apod.

Významná část činnosti probíhala v mimopražských pobočkách a v odborných sekcích :

Brno (předseda J. Šindlář, od 18. září 2001 J. Kalendovská ). Pobočka uzavřela dohodu o spolupráci s Technickým muzeem v Brně, kde pořádá své pravidelné schůzky. V uplynulém roce uspořádala sedm přednáškových schůzí a XVII. Zapletalův a Wondrákův den. Patnáct proslovené přednášky se zabývalo dějinami matematiky, medicíny, stavitelství, zvěrolékařství, hornictví atp. Členové pobočky se aktivně podíleli na již zmíněném V. mezinárodním symposiu dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny v Hradci Králové.

Olomouc (předseda B. Mrň a ). Pobočka uspořádala ve spolupráci s místním Spolkem lékařů a sekcí dějin lékařství Vlastivědné společnosti pět pracovních schůzí, na nichž odeznělo čtrnáct přednášek s převážně medicínskou tematikou. Členové pobočky se rovněž podíleli na uspořádání XVII. Zapletalova a Wondrákova dne v Brně.

Plzeň (předseda K. Kacerovský, od 12. února 2001 J. Kohout ). Západočeská pobočka uspořádala 31. května konferenci k 60. výročí úmrtí F. Křižíka. Její členové se zabývají též dějinami medicíny (zúčastnili se V. mezinárodního sympozia v Hradci Králové), farmacie, strojnictví, letectví, fyziky a železniční dopravy.

Ústí nad Labem (Vědeckotechnický klub dějin dopravy - předseda B. Krivý ). Pobočka je tradičně zaměřena na dějiny dopravy a zahrnuje 45 zájemců z řad mládeže i dospělých. Každý měsíc pořádá setkání zájemců s programem zaměřeným na městskou hromadnou dopravu, železniční a vodní dopravu spojené s přednáškami a promítáním filmů, spolupracuje s universitou J. E. Purkyně v Ústí n. L. a s místními muzei (Úštěk, Ústí, Teplice).

Farmaceutická sekce (předseda V. Rusek ) zabezpečila program dvou sympozií (15. září a 7. listopadu v Brně ), na nichž odeznělo šestnáct přednášek, většinou zaměřených na vývoj výuky farmacie. Její členové se také aktivně podíleli na V. mezinárodním sympoziu z dějin medicíny v Hradci Králové.

Lékařská sekce (předseda E. Strouhal ) uspořádala dva přednáškové podvečery (5. dubna k životnímu jubileu předsedy a 23. května k 500. výročí narození P. A. Mattioliho ), na nichž bylo předneseno šest příspěvků k dějinám zdravotnictví. Členové sekce se rovněž aktivně zúčastnili V. mezinárodním sympozia v Hradci Králové.

Přírodovědecká sekce v posledních letech ochabla ve své činnosti.

Sekce pro výuku zorganizovala výše uvedený 18. seminář pro podporu výuky dějinám věd a techniky, na němž bylo předneseno 24 přednášek, zaměřených většinou na metodiku výuky a přípravu učebních textů.

Stálá komise pro dějiny matematiky (společná s Jednotou českých matematiků a fyziků) se podílela 24.-31. srpna v Jevíčku na 22. letní škole z dějin matematiky.

C) Plán na rok 2002

 • Dne 17. ledna se bude ve spolupráci s Českou farmaceutickou společností konat seminář k osmdesátinám PhMr. RNDr. Z Hanzlíčka.

 • Na 18. a 19. února se připravuje 19. seminář na pomoc vyučujícím dějinám věd a techniky.

 • Na první pololetí plánují své pracovní schůze, resp. přednáškové podvečery všechny místní pobočky a také lékařská sekce.

 • V říjnu se bude v Olomouci konat XVIII. Zapletalův a Wondrákův den a v Brně 38. sympozium z dějin farmacie.

 • Farmaceutická sekce také společně s Farmaceutickým muzeem chystají v dubnu zájezd za farmaceutickými památkami v severní Itálii.

 • Na srpen se počítá s 23. letní školou z dějin matematiky.

 • Společnost se dle svých možností bude podílet na přípravě oslav 50. výročí založení Československé akademie věd (ve spolupráci s Archivem AV ČR).


Pavel Drábek ( předseda )

© M. Barvík 2004