Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Cena Zdeňka Horského

Smysl Ceny Zdeňka Horského

Myšlenka zřídit cenu hodnotící kvalifikační práce vznikla v roce 2012 a sleduje několik cílů. V první řadě slouží k uctění památky významného českého historika a popularizátora vědy Zdeňka Horského. Jeho odkaz zároveň podporuje zájem studentů na různých úrovních, od magisterského až po doktorské studium, o témata z oblasti dějin vědy.

Také jde o prostředek, který má k této oblasti výzkumu přitáhnout mladší badatele, neboť soutěž je určena pro osoby mladší 35 let. A nelze pominout ani to, že pravidelně probíhající soutěž vede k popularizaci tématu dějin vědy mezi akademickými pracovišti v České republice.


Dokumenty

Osobnost Zdeňka Horského

Statut ceny

Návod na podání přihlášky do soutěže


Vyhlášení 10. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2021

Společnost pro dějiny věd a techniky, z.s. (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2021 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2020 a 2021).

Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let. Práce přihlašují do soutěže jejich autoři nebo případně vedoucí či školitelé, náležitosti přihlášky jsou uvedeny v Hlavě II §4 statutu ceny. Výše odměny spojené s cenou za rok 2021 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže.

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2021 je pátek 29. dubna 2022.

E-mailová adresa pro zaslání návrhů: karel.cerny(at)lf1.cuni.cz (předseda Společnosti a tajemník ceny Zdeňka Horského doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., který zodpoví i případné dotazy k soutěži)

Pokud nemůžete přihlásit práci elektronicky, přijímáme přihlášky i klasickou poštou: Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
11636 Praha 1


Přehled laureátů

9. ročník (práce za rok 2020)

Šárka Janotová, Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848—1938

8. ročník (práce za rok 2019)

Jan Musil, Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937–1959

7. ročník (práce za rok 2018)

Veronika Svobodová, Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři

6. ročník (práce za rok 2017)

Šárka Caitlín Rábová, Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800–1945,
Simona Slezáková, roz. Valová (čestné uznání), Jaroslav Kříženecký: vědec a šiřitel Mendelova odkazu

5. ročník (práce za rok 2016)

Jiří Luňáček: Činnost hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 1813–1814

4. ročník (práce za rok 2015)

Adam Horký, Dějiny ve vlastní režii: Univerzita Karlova jako tvůrce vlastní paměti

3. ročník (práce za rok 2014)

Václav Grubhoffer, Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732—1914)
Marco Stella, Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit

2. ročník (práce za rok 2013)

Filip Hrbek, Lékaři, "preláti" a humanisté — morová nákaza v traktátech předbělohorské doby

1. ročník (práce za rok 2012)

Michaela Havelková, Ženy v české vědě za druhé světové války


Fotogalerie z předávání cen

9. ročník (práce za rok 2020)

Laureátkou Ceny Zdeňka Horského za rok 2020 se stala Mgr. Šárka Janotová, Ph.D. s disertační prací „Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848— 1938“ obhájenou v roce 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ústav hospodářských a sociálních dějin). Laureátka působí jako vedoucí Oddělení fondů hospodářských subjektů ve SOA v Praze. Diplom obdržela při volební členské schůzi v listopadu 2021 a při té příležitosti pronesla i laureátskou přednášku.

Udělení Ceny Z. Horského

Udělení Ceny Z. Horského

Laureátská přednáška dr. Janotové

Laureátská přednáška dr. Janotové


Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2020 pro Šárku Janotovou


8. ročník (práce za rok 2019)

Laureátem Ceny Zdeňka Horského za rok 2019 se stal Mgr. Jan Musil, Ph.D. s disertační prací „Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937–1959“ obhájenou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Laureát působí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Protiepidemická vládní opatření zamezila předání diplomu a veřejné přednášce při členské schůzi, která musela být přesunuta do r. 2021. Zájemci o téma biotypologie ve vztahu k J. Baťovi mohou zhlédnout laureátovu přednášku:


Předání ceny

Jan Musil (PřF UK)

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2019 pro Jana MusilaNahoru ↑ 

7. ročník (práce za rok 2018)

Laureátkou Ceny Zdeňka Horského za rok 2018 se stala PhDr. Veronika Svobodová s diplomovou prací „Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři“ obhájenou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K předání diplomu i k veřejné přednášce laureátky došlo ve středu 11. prosince 2019 v konferenčním sále MÚA AV ČR v Gabčíkově ulici 10, Praha 8. Oceněná práce vyšla v roce 2018 knižně pod názvem Zlatá doba české školy v nakladatelství Karolinum.

Předání ceny

Laureátka naslouchá dotazům z publika

Předání ceny

Pohled do konferenčního sálu MÚA AV ČR


Předání ceny

Prof. Petr Svobodný a laureátka Veronika Svobodová

Předání ceny

Prof. Petr Svobodný blahopřeje oceněné Veronice Svobodové6. ročník (práce za rok 2017)

Předání Ceny Z. Horského za rok 2017 proběhlo ve středu 12. prosince 2018 ve 14:00 ve Velké zasedací síni Karolina. Následovala přednáška laureátky Ceny Z. Horského za rok 2017 Šárky Caitlín Rábové – Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945 a laureátky čestného uznání Simony Slezákové, roz. Valové – Jaroslav Kříženecký: vědec a šiřitel Mendelova odkazu.

Video z předávání Ceny Z. Horského za rok 2017

Tisková zpráva: Doktorandka obdržela cenu za výzkum dějin tuberkulózy


4. a 5. ročník

Předání cen Z. Horského za roky 2015 a 2016 proběhlo na valné hromadě Společnosti pro dějiny věd a techniky dne 12. prosince 2017 v Modré posluchárně Karolina. Zazněly přednášky obou laureátů, za rok 2015 byl oceněn Adam Horký, který vystoupil s přednáškou Dějiny ve vlastní režii: Univerzita Karlova jako tvůrce vlastní paměti. Za rok 2016 byl oceněn Jiří Luňáček za práci Činnost hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 1813–1814.

Předání ceny

Adam Horký (NTM v Praze)

Předání ceny

Jiří Luňáček (UP Olomouc)3. ročník

Diplomy oceněným byly předány ve středu 3. února 2016 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2, a to Mgr. Václavu Grubhofferovi, Ph.D. za práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914) a v zastoupení Mgr. Marco Stellovi, Ph.D. za práci Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Václava Grubhoffera

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Marco Stellu


Předání ceny

Před předáním cen

Předání ceny

Před předáním cen


Předání ceny

Prof. Petr Svobodný uvádí práci Václava Grubhoffera

Předání ceny

Václav Grubhoffer, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Předání ceny

Pohled do auditoria

Předání ceny

Dr. Tomáš Hermann za nepřítomného Stellu uvádí jeho práci


Předání ceny

Václav Grubhoffer hovoří u prezentace své práce

Předání ceny

Václav Grubhoffer při následující diskusi2. ročník

Cena Z. Horského za rok 2013 byla předána ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 14:30 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2. Laureátem se stal PhDr. Filip Hrbek za obhájenou diplomovou práci Lékaři, "preláti" a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

Předání ceny

Profesor Petr Svobodný uvádí letošní předání Ceny Zdeňka Horského

Předání ceny

...a předává cenu laureátovi za rok 2013 PhDr. Filipu Hrbkovi


Předání ceny

Docent Karel Černý seznamuje auditorium s prací laureáta

Předání ceny

PhDr. Filip Hrbek seznamuje přítomné se svou prací


Předání ceny

Auditorium – Přítomní při předání ceny F. Hrbkovi v Ústavu dějin medicíny a cizích jazyků 1. LF UK

Předání ceny

Auditorium – Přítomní při předání ceny F. Hrbkovi v Ústavu dějin medicíny a cizích jazyků 1. LF UK1. ročník

Odpoledne úterý 3. prosince 2013 byla v Malé aule Karolina poprvé předána Cena Zdeňka Horského za rok 2012. Za obhájenou disertační práci Ženy v české vědě za 2. světové války byla oceněna Mgr. Michaela Havelková, Ph.D.

Předání ceny

Předseda SDVT, doc. Petr Svobodný, předává cenu Michaele Havelkové.

Předání ceny

Z auditoria při přednášce laureátky o její práci.


Předání ceny

Michaela Havelková s vedoucím své disertační práce, doc. Janem Janko.Nahoru ↑