Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Cena Zdeňka Horského

Statut Ceny Zdeňka Horského

Hlava I.
Povaha a cíle Ceny Zdeňka Horského

§ 1. Zřizovatelem ceny je Společnost pro dějiny věd a techniky (dále SDVT).
§ 2. V jednání o Ceně Z. Horského je SDVT zastoupena svým hlavním výborem.
§ 3. Cena Z. Horského má povahu finanční odměny, popřípadě též knižního daru. Cenu uděluje zřizovatel, jehož představitelé podepisují příslušný diplom.
§ 4. Cílem Ceny Z. Horského je podpora vědecké práce mladých badatelů (do 35 let) v oboru dějin věd, techniky a vzdělanosti, a to v chronologickém rozpětí od antiky do současnosti.

Hlava II.
Podmínky účasti v soutěži o Cenu Zdeňka Horského

§ 1. Soutěž o Cenu Z. Horského vyhlašuje zřizovatel každoročně na počátku kalendářního roku a uděluje ji v průběhu tohoto kalendářního roku.
§ 2. Soutěže o Cenu Z. Horského se mohou účastnit kvalifikační (magisterské, rigorózní a disertační) práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti, které byly obhájeny na některé z veřejných vysokých škol v České republice v průběhu dvou předcházejících kalendářních let.
§ 3. Do soutěže mohou být přihlášeny práce autorek a autorů, kteří v době uzávěrky přihlášek do soutěže o Cenu Z. Horského nepřesáhli věk 35 let.
§ 4. Do soutěže o Cenu Z. Horského přihlašují práce autorky/autoři nebo jejich školitelé či vedoucí práce. Přihláška autorky/autora musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, souhlas se zařazením práce do soutěže a souhlas se zpracováním poskytnutých údajů pro potřeby soutěže. Pokud přihlášku podává vedoucí či školitel, musí obsahovat jméno a příjmení autorky/autora, datum narození, kontaktní údaje autorky/autora, souhlas autorky/autora textu se zařazením do soutěže a souhlas se zpracováním jejich osobních údajů pro potřeby soutěže opatřený podpisem.
§ 5. Cena Z. Horského bude poprvé vyhlášena v roce 2012 a zúčastní se jí práce obhájené letech 2011–2012.
§ 6. Žádná práce nesmí být přihlášena do soutěže o Cenu Z. Horského více než jednou.
§ 7. Soutěž o Cenu Z. Horského nemusí být vyhlášena v každém roce.

Hlava III.
Kritéria při udílení Ceny Zdeňka Horského

§ 1. Pro udělení Ceny Z. Horského je směrodatné posouzení prací, které byly řádně přihlášeny do soutěže a jež odpovídají vymezení v hlavě I, § 4, příslušnou porotou.
§ 2. Kvalifikační práce, brané v  úvahu při udílení Ceny Z. Horského, nemusejí být vydány tiskem, ale musejí odpovídat kritériím danými studijními řády.
§ 3. Kvalifikační práci, jež se stane podkladem pro udělení Ceny Z. Horského, vybírá nejméně tříčlenná porota jmenovaná nejméně ze dvou členů SDVT, třetí člen poroty nemusí být členem SDVT.
§ 4. Členové poroty jsou povinni seznámit se se všemi kvalifikačními pracemi, které byly do soutěže o Cenu Z. Horského přihlášeny, a zjistit, zda odpovídají podmínkám pro udělení této ceny.
§ 5. Porota se při rozhodování řídí originalitou práce, šíří její pramenné základny, metodickou náročností, stylistickou úrovní a významem monografie pro poznání dějin věd, techniky a vzdělanosti i pro rozvoj oboru historiografie obecně.
§ 6. Porota si může vyžádat posudky specialistů o jedné či více kvalifikačních pracích přihlášených do soutěže o Cenu Z. Horského, avšak o konečném stanovisku rozhoduje porota samostatně.

Hlava IV.
Udělení Ceny Zdeňka Horského

§ 1. Cena Z. Horského je udělena v termínu, který byl určen při veřejném vyhlášení soutěže o Cenu Z. Horského.
§ 2. Výši odměny pro laureáta Ceny Z. Horského stanoví každoročně zřizovatel.
§ 3. Jméno laureáta Ceny Z. Horského bude zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky, na webových stránkách SDVT, popřípadě v dalších periodických publikacích.

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky
Statut byl projednán na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012

Nahoru ↑ 

Dokumenty

Osobnost Zdeňka Horského

Statut ceny

Návod na podání přihlášky do soutěže


Nahoru ↑